Medezeggenschapsraad

Centrale Ouder Commissie Sinne

Sinne kinderopvang heeft voor alle Sinne-locaties een Centrale Ouder Commissie (COC). Daarin praten ouders mee over de opvang en het beleid. Uit de ouderraad van IKC Prins Maurits kan één van de ouders zitting nemen in die COC.

Medezeggenschapsraad van IKC Prins Maurits

De basisschool van IKC Prins Maurits kent een medezeggenschapsraad (MR). Daarin zijn zowel ouders als personeelsleden vertegenwoordigd. De MR is het inspraakorgaan, waarbinnen ouders en leerkrachten overleggen met de directie als het gaat om beleidszaken. Meer informatie over de MR en namen van de MR-leden, vindt u achterin de schoolgids(Bijlage 3 daarvan).